Rūjiena.lv

Plānošana

Rūjienas novada teritorijas plānojums 2012. - 2024.gadam

I.daļa "Paskaidrojuma raksts"

II.daļa "Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi"

III."Grafiskā daļa"

1.daļa. Saistošās kartes (2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.9 "Par Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam" 2.pielikums)

2. daļa. Informatīvās kartes

Shēmas

IV.daļa "Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi"

Pētījums "Applūstošo teritoriju noteikšana"

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums