Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa iegūšana

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

Spēkā ir Ministru kabineta noteikumi nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kuri nosaka, ka, lai novērtētu personas (ģimenes) atbilstību trūcīgā statusam, nepieciešams uzrādīt ienākumus par pēdējiem 3 kalendāriem mēnešiem:

 • ienākumi no algota darba;
 • valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
 • atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
 • kā arī ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas sociālajā dienestā. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
 • citi ienākumi,

Savukārt šo noteikumu 13.1 nosaka, ka, iesniedzot iesniegumu, deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.

Izvērtējot atbilstību trūcīgā statusam, tiek vērtēta arī nekustamā īpašuma piederība. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

 • nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
 • dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;
 • pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums, t.i., saskaņā ar Rūjienas novada 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā” (Ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar Rūjienas novada domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015), kuros noteikts, ka, „novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Rūjienas novadā netiek ņemts vērā šāds īpašums: lauksaimniecībā izmantojamā zeme un mežs, kuru kopējā platība nepārsniedz 5 ha un kas tiek izmantotas ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai; viena garāža, viens motocikls, viena laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds katram ģimenes loceklim; viens automobilis, kurš ģimenei (personai) ir īpašumā ilgāk par trīs mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas brīža un kurš ir vecāks par 3 gadiem; vairāki transporta līdzekļi, ja uz tiem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā uzlikts liegums un ir pierādāms, ka šie transporta līdzekļi netiek izmantoti vai dabā neeksistē.

Trūcīgās personas statuss tiek piešķirts, ja:

 • persona nav noslēgusi uztura līgumu;
 • persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

Trūcīgām personām ir tiesības saņemt:

 • Pabalstu GMI (turpmāk tekstā - GMI) līmeņa nodrošināšanai.
 • Dzīvokļa (apkures un malkas) pabalstu.
 • Vienreizējs pabalstu ārkārtas situācijās;
 • Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai:
  • pabalstu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu pusdienu apmaksai;
  • pabalstu skolēnu pusdienu apmaksai;
  • pabalstu pusdienu apmaksai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem;
  • pabalstu trūcīgo ģimeņu bērniem medikamentu apmaksai;
  • pabalsts trūcīgo ģimeņu bērniem redzes korekcijas apmaksai;
 • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā Rūjienas novada pašvaldībā;
 • 100% vecāku maksas atlaidi Rūjienas mākslas skolā, Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas sporta skolā, ja audzēkņa ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
 • trūcīgas personas ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, saņemot valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • trūcīgas personas saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Lai noteiktu, vai konkrētā ģimene atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, jāvēršas Rūjienas novada Sociālā dienestā vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka.

30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

http://likumi.lv/doc.php?id=207462

Saistošie noteikumi Nr.24/2014 „ Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā”