Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Pašvaldības sociālie pakalpojumi

 • Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.
 • Rūjienas novada pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma sniedzēja.

Dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

 • sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā – mājas aprūpi;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
  • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
  • ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
  • īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
 • sociālā atbalsta pakalpojumi;
 • psihologa pakalpojumi;Saistošie noteikumi Nr. 23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”