Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Sociālās palīdzības pabalsti

Tiesības saņemt sociālos pabalstus ir ģimenēm vai personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Rūjienas novadā:

 • trūcīgai personai vai ģimenei;
 • maznodrošinātai personai vai ģimenei;
 • personai vai ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā;
 • personai vai ģimenei, kura atbilst citos ārējos tiesību aktos noteiktajiem pabalsta saņemšanas kritērijiem.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

 • Pabalsts GMI (turpmāk tekstā - GMI) līmeņa nodrošināšanai.
 • Dzīvokļa (apkures un malkas) pabalsts.
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās;
 • Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai:
  • pabalsts pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu pusdienu apmaksai;
  • pabalsts skolēnu pusdienu apmaksai;
  • pabalsts pusdienu apmaksai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem;
  • pabalsts trūcīgo ģimeņu bērniem medikamentu apmaksai;
  • pabalsts trūcīgo ģimeņu bērniem redzes korekcijas apmaksai;
 • Pabalsts bāreņiem;
 • Pabalsts audžuģimenēm;
 • Pabalsts ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas izdevumu segšanai.

Saistošie noteikumi Nr.13/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā"