Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas bibliotēka

Struktūra

Vēsture

Rūjienas sabiedriskā bibliotēka darbību uzsāk 1927.gada decembrī. Tās dibinātāji ir Rūjienas biedrību apvienība, tās sastāvā Rūjienas pašvaldības, Izglītības, Skolotāju un apkārtnes amatnieku biedrības. Pārstāvji no minētajām biedrībā veica priekšdarbus bibliotēkas dibināšanai, pieprasot grāmatas no Kultūras fonda, izstrādāja noteikumus, uz kura pamata biedrības apņemas kopīgi uzturēt bibliotēku un lasītavu. Lai nebūtu jāalgo bibliotekārs, bibliotēkas valde griezās pie Rūjienas skolotāju biedrības ar lūgumu uzņemties grāmatu izdalīšanu.

1928.gada beigās bibliotēkā bija 350 lasītāji, izsniegums 5176 sējumi.

1929.gadā - 227 lasīāji, izsniegums – 4052. Lasītājos pārsvarā ir skolu jaunatne. Grāmatas lasītājiem izsniedza uz galvojuma pamata. Galvojumus pieņēma no bibliotēkā apvienoto biedrību biedriem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, tirgotājiem un nekustāmā īpašuma īpašniekiem. Grāmatas uzsniedza uz šādiem noteikumiem:

 • bibliotēka izsniedza ne vairāk kā 2 grāmatas, kuras jāatnes atpakaļ 14 dienu laikā,
 • par katru grāmatas bojājumu lasītājs atbildīgs pilnas grāmatas vērtības apmērā,
 • par laikā neatnestu grāmatu jāmaksā soda nauda 1 santīms par nokavēto dienu.

Rūjienas bibliotēkas telpas

 • 1935.gadā bibliotēka atrodās Raiņa ielā 16.
 • 1948.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz kultūras nama lekciju zāli.
 • 1959.gada vasarā tiek ierādītas jaunas telpas Upes ielā 7.
Attēls no

1935.gadā bibliotēka atrodas Raiņa ielā 16, grāmatu fonds – 19050.

1940.gads. Bibliotēka atrodas Raiņa iela 5. Bibliotēkas vadītāja Marta Miķelsone. Grāmatu fonds ap 1000.

Vācu laikā bibliotēka strādā Raiņa ielā 8. Vadītāja skolotāja A.Briede. Varām mainoties grāmatu fonds tiek iznīcināts. Bibliotēka darbību no jauna uzsāka 1945.gada 2.janvārī Rīgas ielā 7. Vadītāja Alvīne Urule. Grāmatu fonds 2390 eksemplāri.

1948.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz kultūras nama lekciju zāli.

1954.gads – Rīgas ielā 7 uz izremontētām telpām.

1959.gada vasarā tiek ierādītas jaunas telpas Upes ielā 7.

1992.gada vasarā bibliotēku pārceļ uz bērnudārza "Vārpiņa" telpām Dārza ielā 8.

Bibliotēkas vadītājas

 • Marta Miķelsone
 • Alvīne Urule
 • Silvija Pētersone
 • Silvija Pētersone
 • Edīte Rumba
Attēls no

1940.gads. Par bibliotēkas darbu atbildīga Marta Miķelsone.

Alvīne Urule no 1945.gada 2.janvāra līdz 1962.gada martam.

Silvija Pētersone no 1962.gada marta līdz 1985.gada jūlijam.

Bibliotēkas vadītāja Edīte Rumba no 1985.gada jūlija līdz 1998.gada jūnijam.

No 1998.gada jūnija līdz 2000.gada janvārim bibliotēkas vadītāja Gita Vesere.

Par bibliotekārēm strādājušas: Vallija Pavlovska, Gita Ozola-Miķelsone, Virgīnija Gailuma-Vīksna, Sarmīte Višņakova, Ausma Rokpelne, Karīna Amerika, Anda Dreija, Maira Jaunušāne, Laima Ludvigsone, Laima Timermane, Lita Tetere, Sandra Švāģere, Daina Daine, Sarmīte Sniedze, Maija Paegle, Gita Vesere.

Notikumi

 • Ikgadējs bibliotēkas organizēts pasākums "Dzejas dienas". Tikšanās ar rakstnieku Zigmundu Skujiņu. 1987.gads.
 • Tikšanās ar rakstnieci Dagniju Zigmonti. 1990.gads.
 • Tikšanās ar novadnieku, rakstnieku Miervaldi Birzi. 1986.gada Dzejas dienas.
 • Bibliotēkas darbinieki ciemojas pie gleznotāja Arvīda Straujas. 1986.gads.
 • Literāra pēcpusdiena "Par laiku un par sevi". Tikšanās ar dzejnieku Kārli Kalnieti un dzejnieci un rakstnieci Martu Grīnvaldi. 1989.gads.
 • Mākslinieka Daiņa Rožkalna 60.gadu jubilejas pasākums. 1989.gads.
Attēls no

Sešdesmitajos gados īpaša vērība tika pievērsta masu pasākumu organizēšanai – literārās tiesas, mutvārdu žurnāli, disputi, literāri uzvedumi.

Septiņdesmitie gadi bibliotēkā raksturīgi ar lielu kadru mainību.

Astoņdesmitajos gados tiek organizēti ikgadējie pasākumi "Dzejas dienas", tikšanās ar literātiem. Aktivi tiek strādāts pie novadpētniecības darba. Lai labāk apkalpotu iedzīvotājus, 10 dažādās iestādēs darbojās pārvietojamās bibliotēkas.

Deviņdesmitajos gados pārmaiņas valstī ietekmēja arī bibliotēkas darbu. Samazināja štatus, finanšu līdzekļus grāmatu iegādei. Bija jāizvēlas alternatīvi varianti – ziedojumi, dāvinājumi, maksas pakalpojumi. Pirmie ārzemju pieredzes braucieni uz Dāniju, piedalīšanās projektos un apstiprinājuma saņemšana. Aizsākās sadarbība ar vietējo televīziju laikrākstu "Rūjienas Vēstnesis".

Kas lasāms tālaika presē par mūsu bibliotēku

 • Lasītāji iepazīstas ar jaunākajiem žurnāliem.
 • Liesma, 26.11.1959.
 • Liesma, 05.05.1960.
 • Liesma, 1963.gads.
 • Liesma, 07.11.1961.
Attēls no