Rūjiena.lv

Sociālais dienests

Informācija par atbalsta saņemšanas iespējām valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

1. Aktuālā informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid19 vienuviet ir pieejama vietnē www.covid19.gov.lv

2. Rūjienas novada sociālais dienests samazina uz ārkārtējas situācijas laiku klientu pieņemšanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā vai gadījumos, ja klients sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi. Sazināties ar sociālajiem darbiniekiem var rakstot uz elektroniskā pasta adresi : [email protected], vai zvanot uz mobilo tālruni 29243913 vai 64268111, 64268110, lai vienotos par pieņemšanas laiku. Iesniegumus iespējams sūtīt elektroniski (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai ievietot kastītē, kas novietota pie Rūjienas novada domes klientu apkalpošanas centra durvīm Raiņa iela 3, Rūjiena.

3. Personām vai ģimenēm, kurām ārkārtējas situācijas laikā beidzas termiņš izziņām par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam, šo izziņu derīguma termiņš tiks pagarināts uz ārkārtējas situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējas situācijas beigām. Sociālie darbinieki sazināsies ar jums un informēs par veiktajām izmaiņām. Tā izziņa, kas ir izsniegta ir derīga līdz ārkārtējās situācijas beigām un vienu kalendāro mēnesi pēc tam kā arī saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi.

4. Turpinās ES atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas, higiēnas paku un paku mazuļiem izsniegšana. Pakas Rūjienā, Raiņa ielā 3 tiek izsniegtas katru pirmdienu, līdzi ņemot izsniegto izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam (ja ir atzīme par iespēju saņemt paku).

5. Personām, kuras sniedz valsts finansētus asistenta pakalpojumus par ikmēneša atskaišu iesniegšanu sazināties ar sociālo darbinieci, zvanot pa iepriekš norādītajiem telefona numuriem. Atskaites ievietot kastītē, kas novietota pie Rūjienas novada domes klientu apkalpošanas centra durvīm Raiņa iela 3, Rūjiena.

6. Rūjienas novada pašvaldībā izvērtējot materiālo stāvokli pabalstu brīvpusdienām piešķir pamatojoties uz 16.11.2017. Saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2017„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā” 33.punktu, kas nosaka, ka pabalstu skolēnu pusdienu apmaksai piešķir trūcīgo ģimeņu 5.-12.klašu skolēniem, kuri mācās Rūjienas novada vidusskolā, pabalstu izmaksā, naudu pārskaitot pakalpojuma sniedzējam, 34.punktu, ka pabalsta skolēnu pusdienu apmaksai apmērs tiek piešķirts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā, bet nepārsniedzot 1,70 EUR par vienu mācību dienu un 35.punktu, ka pabalsts tiek piešķirts kamēr ir spēkā ģimenei piešķirtās trūcīgas ģimenes statuss. Pusdienu apmaksa tiek pagarināta, ja ģimenei normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atjaunots trūcīgās ģimenes statuss. Pamatojoties uz 13.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2014 “Par materiālajiem pabalstiem Rūjienas novadā” pašvaldība piešķir pabalstu brīvpusdienām Rūjienas novada teritorijā deklarētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem ar invaliditāti, kuri mācās Rūjienas novada izglītības iestādēs. Kā arī pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu segt pusdienu izmaksas 1.- 4.klases izglītojamajiem Rūjienas vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” 5/6 gadīgo un speciālo izglītības programmu apmācības bērniem.
Lai nodrošinātu piešķirtos pabalstu brīvpusdienām attālināta vai daļēji attālināta mācību procesa laikā, ja izglītības iestādēs ar vadītāja rīkojumu ir noteikts attālinātais vai daļēji attālinātais mācību process tiek piešķirts talons pārtikas pakas iegādei atbilstoši Rūjienas novada pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas iepirkumā iepirktai vienas dienas pusdienu vērtībai, tas ir 1.60 eiro dienā un 1.14 eiro atbilstoši maksai par pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē. Taloni pārtikas paku iegādei tiek izsniegti pamatojoties uz Rūjienas novada domes 29.10.2020. lēmumu /prot.Nr.17,3§/, 03.12.2020.lēmumu /prot.Nr.19,2§/, 17.12.2020. lēmums /prot.Nr.20,23§/.

7. Pašvaldība piešķir pabalstu personai(ģimenei), kura valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid19 izplatību ir zaudējusi savus ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Pabalsts tiek piešķirts 80.00 eiro apmērā vienai personai mēnesī , pabalsts izmaksājams trīs mēnešus, kā to nosaka Rūjienas novada domes 19.11.2020. lēmums /prot.Nr.18,7§/. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāiesniedz iesniegums Rūjienas novada sociālajā dienestā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai ievietojot kastītē, kas novietota pie klientu apkalpošanas nodaļas durvīm Raiņa ielā 3, Rūjienā. Iesniegumam jāpievieno pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai (rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, dīkstāves pabalsta atteikums no VSAA vai jebkuru cits dokumentu, kas var kalpot par pierādījumu lēmuma pieņemšanai).

Kontakti

Adrese: Rūjienas novada Sociālais dienests,
Raiņa iela 3, Rūjiena,
Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis: 29243913, 64268110, 64268111

E-pasts: [email protected]
Vadītāja: Una Sniega, [email protected]

Par Sociālo dienestu

Rūjienas novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē:


Apmeklētāju pieņemšana

Kontakti, darbinieki Pieņemšanas laiki Atrašanās vieta
Dienesta vadītāja
Una Sniega
Tālr. 64268110
E-pasts: [email protected]
Pirmdiena 13.00 - 18.00
Ceturdiena 8.00–12.00
Sociālais dienests
Raiņa iela 3, Rūjiena
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem
Teiksma Dreimane
Tālr. 64268111
E-pasts: [email protected]
Pirmdiena 9.00 - 12.00
Trešdiena 13.00 – 17.00

Ceturtdiena 13.00 – 17.00
mēneša 1. un 3.nedēļa
Sociālais dienests
Raiņa iela 3, Rūjiena
Ceturtdiena 9.00 - 12.00
mēneša 2.nedēļa
Ceturtdiena 9.00 - 12.00
mēneša 4.nedēļa
Ceturtdiena 13.00 - 16.00
mēneša 2.nedēļa
Ceturtdiena 13.00 - 16.00
mēneša 4.nedēļa
Pieņemšanas iepriekš saskaņojot pa t. 29243913 vai 64268111
Ipiķu pagasta pārvalde

Jeru pagasta pārvalde

Vilpulkas pagasta pārvalde

Lodes pagasta pārvalde
Sociālā darbiniece
Dace Petkēvica
Tālr.64230909; 29243913
E-pasts: [email protected]
Pirmdiena 13.00 – 18.00
Trešdiena 09.00 – 12.00
Sociālais dienests
Raiņa iela 3, Rūjiena
Ceturtdiena 9.00 – 16.00 Vilpulkas pagasta pārvalde
Sociālā darbiniece
Irēna Šomase
Tālr. 64263516; 26424540
E-pasts: [email protected]
Pirmdiena 13.00 – 18.00
Trešdiena 8.30 – 12.00
Jeru pagasta pārvalde
Ceturdiena 10.00 – 12.00 Ipiķu pagasta pārvalde
Sociālā darbiniece
Ligita Eglīte
Tālr. 29243913
E-pasts: [email protected]
Pirmdiena 8.00 – 18.00
Otrdiena 8.00 – 12.00
Ceturdiena 8.00 – 17.00
Sociālais dienests
Raiņa iela 3, Rūjiena
Trešdien 8.00 – 10.00 Lodes pagasta pārvalde
Sociālā rehabilitētāja
Vineta Siliņa
Tālr. 64234330
E-pasts: [email protected]
Pirmdiena 8.00 – 12.00

Ceturdiena 9.00 – 12.00
Jeru pagasta pārvalde

Sociālais dienests
Raiņa iela 3
Psihologs
Guna Lūsīte
Tālr. 64268111; 64268110
E-pasts: [email protected]
Otrdiena 8.00 - 17.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
Ceturdiena 8.00 – 17.00
Upes iela 9, Rūjienā