Rūjiena.lv

Sociālās aprūpes centrs "Lode"Atļautas tikšanās ar tuviniekiem svaigā gaisā, ievērojot 2m distanci.
Lieto individuālās aizsardzības līdzekļus!
Pirms tikšanās sazinies pa telefonu:
darba dienās
sociālā darbiniece: Olga, tel. 28600341
vai direktore Ginta, tel. 22018376
brīvdienās – aprūpētāja, tel. 64234100
Nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Par mums

Sociālās aprūpes centrs "Lode" atrodas Rūjienas novada Lodes pagastā. Lode ir viens no mazāk apdzīvotiem Latvijas ziemeļu pagastiem ar 381 iedzīvotājiem. Pagasts robežojas ar Ķoņu, Vilpulkas, Ipiķu pagastiem un Igaunijas republikas Vilandes apgabala Abjas un Polli pagastiem. Apdzīvotās vietas ir Lode un mazciems Arakste. Pagasta centrs atrodas 13,2 km attālumā no Rūjienas un 58 km attālumā no Valmieras.

Sociālās aprūpes centrs "Lode" darbojas uz Nolikuma pamata, ir Rūjienas novada iestāde, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Rūjienas novada pašvaldība slēgusi līgumu ar Labklājības Ministriju par valsts finansēta pakalpojuma sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī Centrs piedāvā pakalpojumus visu novadu pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar fiziska rakstura traucējumiem. Novads iestādes darbībā piedalās kā līdzfinansētājs ar ēku un pamatlīdzekļu daļu.

Šeit ir radīta bāze dzīvot pēc iespējas patstāvīgāk un pilnveidot vai uzlabot sadzīviskās iemaņas, piemēram, ēst gatavošanu, savu personīgo apģērbu kopšanu un mazgāšanu, kā arī iesaistīties palīgdarbu veikšanā. Radošajā darbnīcā ir iespēja apgūt rokdarbu, ziedu dizaina, aplicēšanas, zīda apgleznošanas un citas pamatprasmes. Vasarā iespēja pilnveidot dārznieka darba iemaņas. Šīs darbnīcas ir pamats, lai integrācija sabiedrībā notiktu pēc iespējas veiksmīgāk.

Pakalpojumi

Sociālās aprūpes centrs "Lode" nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms atbilst ilgstošai institucionālai aprūpei

 • pensijas vecuma personām,
 • personām ar fiziska rakstura traucējumiem,
 • pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Klientam tiek nodrošināts

 • Nodrošinām klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm un inventāru.
 • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli.
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas invalīdu ratiņiem un citām tehniskām palīgierīcēm.
 • Nodrošinām klientam neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi.
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību.
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus.
 • Pēc klientu vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi, izbraucienus uz baznīcu.
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem.

Mīļi gaidīti ir visi, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe no visiem Latvijas novadiem!

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem: 64219016; 22018376
Adrese: "Liepkalni”, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248
E-pasts: [email protected].

Aktivitātes un ikdienas dzīve atspoguļojas sociālajos tīklos https://www.facebook.com/saclode/