Rūjiena.lv

Plānošana

Aicinām piedalīties

Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam

PUBLISKAJĀ APSPRIEŠANĀ!

Ar 2018.gada 15.novembra Rūjienas novada pašvaldības domes lēmumu uzsākta Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2019. gada janvārī un februārī organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, februārī rīkotas tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību.

Ar 2019. gada 15.augusta Rūjienas novada pašvaldības domes lēmumu Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam redakcija nodota publiskajai apspriešanai, kuras termiņš noteikts no 2019.gada 23.augusta līdz 2019.gada 21.septembrim. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta redakciju un izteikt viedokli, iesūtot to rakstiski vai piedaloties sanāksmē.

Publiskās apspriešanas laikā ar 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:

  • Rūjienas novada pašvaldības interneta vietnē www.rujiena.lv atverot tos šeit;
  • Rūjienas novada pašvaldības administrācijā, Raiņa ielā 3, Rūjienā, kā arī Jeru, Ipiķu, Lodes un Vilpulkas pagastu pārvaldēs;
  • Rūjienas pilsētas bibliotēkā;
  • Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā)

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14004

Visi iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks š.g. 11.septembrī plkst. 18:00 Rūjienas kultūras namā. Tajā būs iespēja uzdot jautājumus un izteikt viedokli dokumenta izstrādātājiem, kā arī pašvaldības vadībai.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 21.septembrim:

  • Klātienē Rūjienas novada pašvaldības administrācijā Raiņa ielā 3, Rūjienā;
  • Klātienē Jeru, Ipiķu, Vilpulkas un Lodes pagastu pārvaldēs;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240 ;
  • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi rujiena@rujiena.lv
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14004

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Attīstības programmas izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Rūjienas novada pašvaldību.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Rūjienas novada Attīstības nodaļas vadītāju Līgu Martinsoni - liga.martinsone@rujiena.lv , tālr. 64207850.

Aicinām ikvienu iesaistīties Rūjienas novada attīstības plānošanā!

Rūjienas novada attīstības programma 2019 - 2025

Lejupielādēt: