Rūjiena.lv

Īpašumi

Iespēja nomāt zemi: zemes vienību (kad apz. 9656 003 0210) no NĪ “Darbnīcas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā

"Iespēja nomāt zemi": Mērnieku iela 1, Rūjiena, Rūjienas novads

Iespēja nomāt zemi: zemes vienību (kad apz. 9658 001 0177) no NĪ “Jaunstirnas”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā

Iespēja nomāt zemi: zemes vienības (kad. apz. 9694 002 0258) no NĪ “Upmaļi 2” un (kad. apz. 96940020114) no NĪ “Galakunturi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā

Iespēja nomāt zemi: zemes vienības (kad. apz. 9656 003 0185 un 9656 003 0165) no NĪ “Meldri”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā

Iespēja nomāt zemi: zemes vienības (kad. apz. 9656 003 0168 un 9656 003 0167) no NĪ “Bez adreses”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā

Iespēja nomāt zemi: zemes vienības daļu (kad. apz. 9656 003 0190) no NĪ “Bezdelīgas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā

Iespēja nomāt zemi: Ābeļu ielā 16, Rūjienā, Rūjienas novadā

Iespēja nomāt zemi: Zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9658 003 0167) no nekustamā īpašuma "Laņģīši", Lodes pagastā, Rūjienas novadā

Iespēja nomāt zemi: Zemes vienības daļu (kadastra apzīmējums 9658 004 0247) no nekustamā īpašuma "Aramzeme pie Druvām", Jeru pagastā, Rūjienas novadā;

Iespēja nomāt zemi: Zemes vienību (kadastra apzīmējums 9658 004 0369) no nekustamā īpašuma "Baltiņi", Jeru pagastā, Rūjienas novadā;

Zemes vienību (kadastra apzīmējums 9658 002 0084) no nekustamā īpašuma "Straumēni", Jeru pagastā, Rūjienas novadā;

Iespēja nomāt zemi: zemes vienību (kadastra apzīmējums 9656 004 0063) no nekustamā īpašuma "Krēsliņi", Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā;

Iespēja nomāt zemi: zemes vienību (kadastra apzīmējums 9694 002 0307) no nekustamā īpašuma "Tiltgaļi", Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā;

Iespēja nomāt zemi: zemes vienību (kad.apz. 9658 004 0386) no nekustamā īpašuma "Jaunbāri", Jeru pagastā, Rūjienas novadā;

Iespēja nomāt zemi: zemes vienību (kad.apz. 9658 004 0385) no nekustamā īpašuma "Jaunbāri", Jeru pagastā, Rūjienas novadā;

Iespēja nomāt zemi: zemes vienības (kad.apz. 9658 004 0387) daļu no nekustamā īpašuma "Jaunbāri", Jeru pagastā, Rūjienas novadā;

Zemes nomas izsoles noteikumi

Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts

Neapbūvētu pašvaldības lauku teritorijas nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai

Darījumi ar lauksaimniecības zemi


Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas statusu.