Rūjiena.lv

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja” aicina darbā saimniecības vadītāju

2019-01-18

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja”

Saimniecības vadītājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais darba laiks

Mēs piedāvājam:

· Draudzīgu kolektīvu

· Interesantu darbu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā

· Algu no 510.00-575.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

· Apmācību iespējas

· Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi

  • Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumus filiālē
  • Organizēt darba aizsardzības instrukciju izstrādi un aktualizāciju katrai darbavietai filiālē, izstādāt ugunsdrošības pasākumu plānu, instrukcijas. Atbilstoši instrukcijām, veikt darbinieku un klientu instruktāžu.
  • Izstrādāt tehniskās specifikācijas iepirkumiem
  • Organizēt saimniecības nodaļas darbinieku darba laika plānošanu, darba laika uzskaiti (darba laika grafiki, tabeles)
  • Plānot un organizēt regulāras apkopes esošajām mašīnām un iekārtām (veļas mājā, attīrīšanas iekārtās, virtuves blokā, katlu mājā u.c.) atbilstoši izgatavotājas rūpnīcas instrukcijām.
  • Nodrošināt savlaicīgu elektrosaimniecības, ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas sistēmas pārbaudi, vajadzības gadījumā organizēt remontu.

Prasības pretendentiem

· Vidējā speciālā vai augstākā (tehniskā) izglītība

· Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana (apliecība par profesionālās pilnveides 160 stundu izglītības programmu Darba aizsardzībā un drošībā, kā arī apliecība ugunsdrošībā un aizsardzībā)

· Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana

· Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

· Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās

· Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

· Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV – 4234.

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV - 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Saimniecības vadītājs filiālē „Rūja”” līdz 2019. gada 31.janvārim.

Tālrunis informācijai - filiālē “Rūja” 64207921.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234, vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

- Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);

- Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.