Rūjiena.lv

2018.gada 26.janvārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-02-13

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu algām
  • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām
  • Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Rūjienas vidusskolai un RPSPII "Vārpiņa" 2018.gadam
  • Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada finansiālu atbalstu Rūjienas novada nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saistīta ar kultūras, sporta un sociālo jomu
  • Par valsts 2018.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu
  • Par saistošo noteikumu "Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu" apstiprināšanu