Rūjiena.lv

2018.gada 18.janvārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-02-12

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu
 • Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes pakalpojumu sniegšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par grozījumiem iepirkumu komisijas locekļu sastāvā
 • Par grozījumiem "Rūjienas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā" /Apstiprināts ar Rūjienas novada domes 2014. gada 13.februāra sēdes lēmumu /prot. Nr.3,9§/
 • Par finansiālu atbalstu fondam "Sibīrijas bērni"
 • Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" saistošo noteikumu "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Rūjienas novada pašvaldības izglītības iestādē, kurā tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas" apstiprināšanu
 • Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā Rūjienas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" apstiprināšanu
 • Par grozījumu apstiprināšanu Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" nolikumā
 • Par finansiālu atbalstu Valda Rūjas atmiņtēlojuma "Ar Rūjienas ceļamaizi Rīgā" izdošanai
 • Par finansiālu atbalstu vēsturnieka Jāka Pihlaka monogrāfijas "Lāčplēša ordeņa un Brīvības Krusta kavalieri" (Karutapjad ja Vabaduse risti vennad, 2012) izdevuma latviešu valodā izdošanai
 • Par Rūjienas novada bāriņtiesas ētikas normām
 • Par dzīvokļa Nr.9, "Birztalās", Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā atsavināšanu
 • Par dzīvokļa Nr.8, "Gaismās", Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā atsavināšanu
 • Par zemes nomas līguma izbeigšanu Juratas iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam "Mikmežkalēji"
 • Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam projektā
 • Par Saistošo noteikumu Nr. 13/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā" precizēšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā" apstiprināšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu