Rūjiena.lv

2017.gada 21.decembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-01-04

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības komitejas sastāvā
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības komisijas sastāvā
 • Par deleģēšanas līgumu biedrībai "SPORTA KLUBS RŪJIENA"
 • Izmaiņas Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā
 • Izmaiņas saistošajos noteikumos NR. 1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
 • Par finansiālu atbalstu
 • Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
 • Par līdzfinansējumu PSIA “Rūjienas siltums” projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta”
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par Saistošo noteikumu 13/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā” precizēšanu
 • Par Rūjienas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu
 • Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
 • Par adreses piešķiršanu
 • Par zemes piešķiršanu
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 002 0109 platības precizēšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Mežluikas”(kadastra Nr. 9658 006 0100) platību precizēšanu