Rūjiena.lv

2017.gada 16.novembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-11-27

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu 

 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas SPII „Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  no 2017.gada 1. septembra.
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no  2017.gada 1. septembra.
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  no 2017. gada 1. septembra
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā.
 • Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projektā.
 • Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projektā „Together Everyone Achieves More”.
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu.
 • Par atļaujas sniegšanu SIA “Liepkalni” pasākuma rīkošanai.
 • Par uzņēmuma virzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā.
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa atmaksu par īpašumu “Urgas” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā.
 • Par projektu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
 • Par dalību LEADER projektā.
 • Par Saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā”  apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā”  apstiprināšanu
 • Par pārstāvi biedrībā „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība".
 • Par izmaiņu „Institūciju sadarbības kārtība gadījumos, ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem un gadījumos, ja ir konstatēti bērna tiesību pārkāpumi” apstiprināšanu.
 • Par rehabilitācijas izdevumu segšanu.
 • Par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu.
 • Par zemes nomu Ķiršu ielā 19, Rūjienā, Rūjienas novadā.
 • Par zemes nomu Ternejas  ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā.
 • Par nekustamā īpašuma Pentes iela 16, Rūjiena, Rūjienas novads nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Gaismiņas” ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0255 nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0133 nomas izbeigšanu un zemes vienības piekritības noteikšanu.
 • Par I.Āboltiņa atbrīvošanu no PSIA “Rūjienas siltums” valdes locekļa amata.
 • Par Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas komisijas sastāvā.
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības, Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanas, Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” projektu vērtēšanas komisijas sastāvā.
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas, Dzīvokļu komisijas, Dzīvojamo māju privatizācijas, Pašvaldības ēku un būvju apsekošanas komisijas, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas, Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” projektu vērtēšana komisiju sastāvā.
 • Par deputāta Roberta Namnieka iesnieguma izskatīšanu