Rūjiena.lv

2017.gada 19.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-11-23

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu 

 • Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projektā „The Competent Learningprocess”
 • Par dalību kā sadarbības partnerim Izglītības kvalitātes dienestam Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā
 • Par maksas pakalpojumiem Sociālā aprūpes centrā „Lode”
 • Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
 • Par iestādes grupu piepildījumu SPII “Vārpiņa” 2017./2018 mācību gadam
 • Par Likteņdārza īstenotāju – “Kokneses fonds” aicinājumu atbalstīt Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanu
 • Par SAC LODE atpazīstamības simbolu
 • Par zemes Ķiršu iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 62, Rūjiena, Rūjienas novads zemes vienības kadastra apzīmējums 9615 006 1401 apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
 • Par zemes nomu Juratas ielā 38, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par adreses maiņu dzīvojamai ēkai uz zemes vienības Pentes ielā 15, Rūjienā, Rūjienas novadā ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2508
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Lejas Marguži”
 • Par nekustamā īpašuma „Mazsautiņi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienību un ēku adreses maiņu
 • Par nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS – 2016” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
 • Par finansiāla atbalsta sniegšanu