Rūjiena.lv

2017.gada 23.martā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-04-05

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu • Par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums
 • Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Rūjienas novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” apstiprināšanu
 • Par pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” 2016.gada pārskata apstiprināšanu 
 • Par pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” 2016.gada peļņas izlietošanu
 • Par atbalstu dalībai SELL basketbola sacensībās
 • Par finansiālu atbalstu Biedrībai „Jauniešu organizācija „Ligzda””
 • Par balvu fondu turnīrā konkūrā „Rūjienas kauss”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas vidusskolā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem veļas mazgāšanu, žāvēšanu un dušas izmantošanu  Jeru pagasta pārvaldē
 • Par transporta izdevumu segšanu
 • Par Speciālās pirmskolas izglītības iestādes Vārpiņa nolikumu
 • Par SPII Vārpiņa saistošiem noteikumiem
 • Par zemes Ķiršu iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu 
 • Par zemes Plūmju iela 8, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu 
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā 
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas SPII “Vārpiņa” savstarpējiem norēķiniem 2017.gadā
 • Par nolikumu “TURNĪRS KONKŪRĀ”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības darbinieku komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija)
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par projektu“Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas 2014-2020.gadam” programmā