Rūjiena.lv

2017.gada 23.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-03-21

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2017.gadā
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  2017. gadā
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  2017.gadā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas SPII “Vārpiņa”
 • Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai  “Trīs reiz trīs”
 • Par Sporta stadiona nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts sociālā aprūpes centra “Vidzeme” vajadzībām
 • Par izmaiņām komisiju sastāvos 
 • Par ārstniecības  izdevumu segšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr. 2/2017 „Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamam, kuram, atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu” apstiprināšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 61-25, Rūjiena, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu
 • Par dzīvokļa Nr.12, Brīvības ielā 7, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu 
 • Par dzīvokļa Nr.3, Viestura ielā 34, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu 
 • Par zemes nomas līguma pārtraukšanu 
 • Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Kalndīriķi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma „Stūrīši” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas SPII “Vārpiņa” savstarpējiem norēķiniem 2017.gadā