Rūjiena.lv

2017.gada 26.janvārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-02-06

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai
 • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RSPII „Vārpiņa”
 • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu algām
 • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām
 • Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Rūjienas vidusskolai 2017.gadam
 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada finansiālu atbalstu Rūjienas novada nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saistīta ar kultūras, sporta un sociālo jomu
 • Par valsts 2017.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr. 1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu
 • Par šaubīgo debitoru norakstīšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par medikamentu izdevumu segšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Pentes iela 2A-3, Rūjiena, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 61-8, Rūjiena, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma “Senči 3”-1, Endzele, Jeru pagastā, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Pūces” nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par dzīvokļa Rīgas ielā 61-25, Rūjienā., atsavināšanu, pārdodot par brīvo cenu
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 7, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Viestura ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem.
 • Par vēlēšanu komisiju darba samaksu 2017.gada pašvaldību vēlēšanās