Rūjiena.lv

2016.gada 22.decembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-01-08

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu


  • Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm – pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim sadali Rūjienas novadā
  • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
  • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā
  • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Multifunkcionālajā  jauniešu iniciatīvu centrā Skolas ielā 8
  • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības 10.10.2013. lēmumā „Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas mūzikas skolā, Rūjienas mākslas skolā un Rūjienas novada sporta skolā” prot.Nr.13, 11§
  • Par saistošo noteikumu Nr.13/2016 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Rūjienas mākslas skolā, Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas novada sporta skolā” apstiprināšanu
  • Par Rūjienas novada sporta skolas audzēkņu bezmaksas apmeklējumu
  • Par saistošo noteikumu Nr.14./2016 „Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamam, kuram, atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu” apstiprināšanu
  • Par saistošo noteikumu Nr.15/2016 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 18.decembra saistošos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” apstiprināšanu
  • Par Ziemassvētku apsveikumu paciņu iegādi
  • Par saistošo noteikumu „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Rūjienas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
  • Par  līdzfinansējumu Rūjienas amatnieku biedrībai ''Rūzele''
  • Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ē.R.
  • Par atbalstu piemiņas biedrības pilnmetrāžas dokumentālās filmas ar pagaidu nosaukumu ''Latvijas 100 gadnieki (Piedzimt kopā ar Latviju)'' uzņemšanā
  • Par komandējumu uz Japānu
  • Par SIA '' Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja''
  • Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 8, Rūjienā iegādi
  • Par atbalstu Rūjienas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes ''Vārpiņa'' domu biedru grupas dalībai projektā „Sev, tev, novadam”
  • Par finansiālu atbalstu fondam ''Sibīrijas bērni''
  • Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
  • Par dzīvokļa “Senči 3”-1, Endzele, Jeru pag.,Rūjienas nov., atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
  • Par zemes nomu
  • Par zemes nomu Rūjienā, Rūjienas novadā
  • Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9668 002 0040 nomu
  • Par nekustamā īpašuma „Saulstari” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
  • Par zemes ierīcības projekta „Jaunkalniņi” apstiprināšanu
  • Par zemes ierīcības projekta „Bērzi” apstiprināšanu
  • Par grozījumiem Rūjienas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā