Rūjiena.lv

2016.gada 17.novembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2016-11-29

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu


 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr. 11/2016 „Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamam, kuram, atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu” apstiprināšanu
 • Par finansiālu atbalstu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sastāvā
 • Par grozījumiem Rūjienas dzīvokļu komisijas sastāvā
 • Par grozījumiem Rūjienas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības ēku un būvju apsekošanas komisijas sastāvā
 • Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā un to apstiprināšanu
 • Par grozījumiem iepirkumu komisijas locekļu sastāvā
 • Par telpu nomu bezatlīdzības lietošanā Nodarbinātības valsts aģentūrai
 • Par pašvaldības zemes iznomāšanu bezatlīdzības lietošanā PSIA ‘’Rūjienas siltums’’
 • Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
 • Par zemes gabala Mākoņu ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Pērles” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 006 0063 nomu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas vidusskolā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu