Rūjiena.lv

2016.gada 20.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2016-11-01

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu


 • Par nosaukuma ”RŪJIENAS NOVADA GODA PILSONIS” un ”GADA CILVĒKS – 2016” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
 • Par projektu  “Neiepazītā Ziemeļlatvija”
 • Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta ieviešanu Rūjienas vidusskolā 
 • Par atbalstu G.B.
 • Par skolēnu autobusu maršrutu apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  no 2016. gada 1. septembra
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no  2016.gada 1. septembra
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas Sporta hallē
 • Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Sociālās aprūpes centrā “Lode”
 • Par grozījumiem Rūjienas pašvaldības štatu (amatu) sarakstā
 • Par dzīvokļa Nr.8, Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu 
 • Par zemes nomas līguma pārtraukšanu 
 • Par zemes gabala Ķiršu ielā 14 un Ķiršu ielā 16, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu 
 • Par zemes gabala Ķiršu ielā 21, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu 
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 28, Rūjienā, Rūjienas novadā 
 • Par nekustamā īpašuma Pļavu iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā lietošanas mērķa maiņu
 • Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0255 un tā sagatavošanu atsavināšanai
 • Par zemes ierīcības projekta „Kalnmoricas” apstiprināšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Informācija par nometni 3x3 Rūjienā 2017