Rūjiena.lv

2016.gada 22.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2016-10-05

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu


 • Par Rūjienas novada Sporta skolas direktoru
 • Par pārstāvi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes personālsastāvā
 • Par finansiālu atbalstu Rūjienas amatnieku biedrībai „Rūzele”
 • Par finansiālu atbalstu dalībai „Lithuanian open 2016”
 • Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas vidusskolas izglītojamiem
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 18.decembra saistošos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” apstiprināšanu
 • Par medikamentu izdevumu segšanu
 • Par izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Cirīši”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā.
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Bērzi”
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Jaunkalniņi”
 • Par atvaļinājumu Domes priekšsēdētājam G. Gladkinam no 2016. gada 10.oktobra līdz 2016.gada 16.oktobrim.
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumos
 • Par projektu  “Organizāciju un pilsētu sadarbības veicināšana caur aktīvu līdzdarbošanos”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta „Tollīši” apstiprināšanu