Rūjiena.lv

2016.gada 18.augustā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2016-08-31

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par nekustamo īpašumu Valdemāra ielā 26, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par SPII ‘’Vārpiņa’’ vadītāju
 • Par dāvinājuma pieņemšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības administrācijas struktūras reorganizāciju
 • Par SAC “Lode” nolikuma un struktūras apstiprināšanu
 • Par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīda kārtībā
 • Par lēmuma pieņemšanas par administratīvā akta izdošanu termiņa pagarināšanu
 • Par 2016.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.50/2016/10-2 pārtraukšanu par zemes Jāņu ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
 • Par zemes nomu Jāņu ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par grozījumiem 2008.gada 10.decembra Rūjienas pilsētas domes lēmumā /pot. Nr.14, 18#/
 • Par nekustamā īpašuma „Lejas Jāņēni”(kadastra Nr. 9694 002 0211) platību precizēšanu
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 006 0063 nomas izbeigšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Rūjas” sadalīšanu