Rūjiena.lv

2016.gada 28.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2016-07-18

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu
 • Par projektu  “Pieredzes un mācību vizīte sociālajā aprūpē uz Norvēģiju un Zviedriju”
 • Par izmaiņām komisiju sastāvos 
 • Par vienošanās noslēgšanu un izlīguma apstiprināšanu
 • Par Rūjienas Mūzikas skolas direktoru
 • Par nometnes darbības saskaņošanu
 • Par pašvaldības galvojumu PSIA „Rūjienas siltums”
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par medikamentu izdevumu segšanu
 • Par zemes gabala Smiltenes ielā 15, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
 • Par zemes gabala Ābeļu ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Kalnieši” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Kalnmoricas”.
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Tollīši”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības līdzdalību ELFLA projektā un saistību izpildi
 • Par AS “Latvijas elektriskie tīkli” paredzēto darbību – “Igaunijas- Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nomme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā”
 • Par atbalstu Daugavas Vanagi Latvijā Rūjienas nodaļai
 • Par Rūjienas novada pašvaldības dalību un regbija sacensību organizēšanu Latvijas IV vasaras olimpiādē