Rūjiena.lv

Par Skolēnu vasaras pasākumu - papildinājumi MK noteikumos Nr.75

2019-03-04

Tuvākajā laikā sāksies pieteikšanās jaunajam Skolēnu vasaras pasākumam.

Februāra beigās tika izsludināti 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.75 (turpmāk – MK noteikumi Nr.75) grozījumi attiecībā uz Pasākuma nosacījumu papildināšanu. Grozījumu spēkā stāšanās tiek prognozēta aprīļa beigās. Lai Pasākums ritētu bez aizķeršanās, jau šobrīd NVA tiek gatavoti papildinājumi procesa dokumentiem, kas stāsies spēkā tikai pēc MK noteikumu Nr.75 apstiprināšanas.

Būtiskākās izmaiņas MK noteikumos Nr.75:

  • 1. jauna mērķa grupa – skolēni ar invaliditāti;
  • 2. lai jauno mērķa grupu varētu identificēt, skolēna pieteikumā tiks ietverta informācija arī par invaliditāti;
  • 3. ņemot vērā, ka vadot darbu skolēniem ar invaliditāti, būs nepieciešams veltīt papildus uzmanību un sniegt papildus atbalstu darba iemaņu apguvei, tāpēc viens darba vadītājs varēs vadīt darbu ne vairāk kā pieciem skolēniem, ja darba vadītājs vadīs darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti;
  • 4. darba devējiem, kuri Pasākumā nodarbinās vai plānos nodarbināt skolēnus ar invaliditāti, būs iespēja saņemt konsultācijas par skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanu (Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijās esošu bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū” ietvaros);
  • 5. dotācijas:
    • 5.1. ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, dotāciju skolēna darba algai piešķirs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;

    • 5.2. ja darba vadītājs vadīs darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti, dotāciju piešķirs 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, attiecīgi par pārējo izglītojamo darba vadīšanu – vienu desmito daļu no ikmēneša dotācijas (vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā). Piemēram, darbs tiek vadīts vienam skolēnam ar invaliditāti, dotāciju piešķir 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, bet par pārējiem četriem skolēniem, neatkarīgi no tā, vai kāds no tiem ir skolēns ar invaliditāti, dotācijas apmērs ir 1/10 no minētās ikmēneša dotācijas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.