Rūjiena.lv

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins ārkārtas domes sēdi sasauc piektdien, 2018.gada 26.janvārī, plkst. 10.00, Raiņa ielā 3 (2.stāva zālē).

2018-01-25

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu algām.
2. Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām.
3. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Rūjienas vidusskolai 2018.gadam.
4. Par Rūjienas novada paSvaldības 2018.gada finansiālu atbalstu Rūjienas novada nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saistīta ar kultūras, sporta un sociālo jomu.
5. Par valsts 2018.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr. __/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu.