Rūjiena.lv

Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

2017-04-18

Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.


DAP jāvēršas, ja:

  1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;
  2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā 1 ha atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,

kur:                                                                                                                                                                               

  • meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;
  • lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

Kompensāciju ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu.

 Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.


LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):

  1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;
  2. atrodas mikroliegumā,

kur:

  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
  • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • aizliegta galvenā cirte;
  • aizliegta kailcirte.

Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.

(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.,  19.nodaļa  “KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52.lpp.).


Izmaksāto kompensāciju apmērs


Saimnieciskās   darbības   aizliegums Kompensāciju   apmērs   (euro/ha)
DAP LAD
Aizliegta lauksaimnieciskā darbība:   lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu   saimnieciskā darbība 44 -
Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība   vai aizliegta koku ciršana   galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;

157 160
Aizliegta koku ciršana   galvenajā cirtē 128 120
Aizliegta koku ciršana   kailcirtē 45 43