Rūjiena.lv

Svarīgākie datumi lauksaimniekiem 2017. gadā

2017-03-07


 • 31.decembris      – LAD lauku bloku kartē redzamas aizsargājamo ekoloģiski jutīgo ilggadīgo      zālāju platības, kuras turpmāk ir aizliegts uzart un pārvērst par cita      lietojuma zemi;
 • 1.februāris – 1.aprīlis – jāizpēta      vai LAD lauku bloku kartē lauksaimnieka apsaimniekotajai zemes platībai      pēdējā gada laikā ir piešķirts ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju statuss;
 • 1. aprīlis - rakstiski informē      Dabas aizsardzības pārvaldi un lūdz atcelt ekoloģiski jutīgu ilggadīgo      zālāju statusu platībām, kurām tas piešķirts pēdējā gada laikā, bet kuras      apartas, pārveidotas par cita lietojuma zemi;
 • 1.aprīlis      – LAD iesniedzams iesniegums par jaunu lauksaimniecības zemes gabalu      iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu      ainavu elementu iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī;
 • 22.maijs      – pēdējais datums, kad var iesniegt vienoto iesniegumu LAD (vienotajā      iesniegumā deklarējami kultūraugi, kuri laukā aug vai ir iesēti līdz      25.jūnijam, un kuri laukā dominē, pārsniedzot 70% no laukā augošajiem      kultūraugiem);
 • 30.maijs – papuves platība pirmo      reizi jāuzloba vai jāapar, ja iepriekšējā gadā laukā bija ilggadīgais      zālājs;
 • 15.jūnijs – pēdējais datums, kad      var iesniegt vienoto iesniegumu LAD, piemērojot maksājumu samazinājumu 1%      par katru nokavēto dienu;
 • 15.jūnijs – pēdējais datums, kad      var grozīt vai papildināt vienotā iesnieguma datus;
 • 15.jūnijs – iesniedz iesniegumu      VAAD par kaņepju platības iekļaušanu THC monitoringā;
 • 15.jūnijs – lauksaimniecības zemei      jābūt lauksaimnieka īpašumā vai lietošanā;
 • 15.jūnijs – 31.augusts –      kultūraugiem vai to atliekām ir jābūt uz lauka, ja uz saimniecību attiecas      zaļināšana vai par platību pieprasa ar ražošanu saistīto atbalstu;
 • 15.augusts – noganīti vai nopļauti      un novākti zālāji;
 • 20.augusts – LAD publicē ilggadīgo      zālāju saglabāšanas rādītāju, kļūst zināms vai turpmāk ir ierobežojumi      uzart ilggadīgos zālājus;
 • 30.maijs – papuves platība pirmo      reizi jāuzloba vai jāapar, ja iepriekšējā gadā laukā bija ilggadīgais      zālājs;
 • 15.jūnijs – lauksaimniecības zemei      jābūt lauksaimnieka īpašumā vai lietošanā;
 • 15.jūnijs – 31.augusts –      kultūraugiem vai to atliekām ir jābūt uz lauka, ja uz saimniecību attiecas      zaļināšana vai par platību pieprasa ar ražošanu saistīto atbalstu;
 • 15.augusts – noganīti vai nopļauti      un novākti zālāji;
 • 20.augusts – LAD publicē ilggadīgo      zālāju saglabāšanas rādītāju, kļūst zināms vai turpmāk ir ierobežojumi      uzart ilggadīgos zālājus;